Pasuria artistike » Shën Mitrit të Madhit Dëshmor

Katedralja e Shën Mitrit të Madhit Dëshmor (1498) 

Hyhet ndëpër një shkallunerë në stil baroku të vonë. Ballina ka dy mozaikë të skollës murrjallize të vitit 1960 çë paraqitjën Krishtin në thron me përkrahu Shën Gjergjin e Shën Mitrin. Ndërtesa ë me tri anijata, ndajtur nga dy fullerë (radhë) me shtatë kullonë (shtylla) marmuri. Një ikonostas madhështor prej druri pështron tri absidët. Absida kryesore, më parë pjerrë drejt lindjes sipas rregullës bizantine, te rindërtimi i pesëqindit (‘500), kle vënë drejt perëndimit. Ndër vitet 1641 e 1644 Pietro Novelli shërbeu te afresket e absidës. Tek ajo qëndrore paraqitet Lartësimi i Trinisë. 

Tek ajo tek e drejta, o Kapelë e Sagramentit, paraqitet Krishti çë ngjypet në qiell. Te anijata tek e shtrëmbra ndodhet një zografi e madhe me vaj mbi pelhurë (D’ANTONI A., 1845) çë paraqit Shën Kollin çë dhuron pasuritë e tija të varfërvet. Vepra më e vjetër me më shumë rëndësi artistike ë Ikona e Krishtit me Shën Mërinë e skollës senese të vitit 1500, e vetmja zografisur me tempera veje.  

Te muri tek e drejta, në lidhje me hyrjen kryesore, ndodhet këllitur varri i Atit  Gjergj Guxeta, njeriut ndër më të shkelqyeshmit çë ka pasur Hora. Si pasojë e restaurimevet të ri (1960) kori kle ndërruar e zgjeruar e qiellza lugore e anijatës qëndrore zëvendësuar nga një çati me kasitune dhe zbukurime ari. Të dukshme janë te klisha gjurmët e dy stileve: një perëndimor, përfaqësuar nga afresket e Novelli-t e nga pikturat e ndryshme në pëlhurë; jetri lindor, dëshmuar nga ikonsotasi e nga ikonat vënë te anijatat anësore. Te të sprasmet qëronje katedralja u ka zbukuruar me afreske të ri.